CLUB DE TENNIS URGELL Entitats esportives Lleida Lleida
D’acord amb el que estableix l’art.13 dels vigents Estatuts del Club de Tennis Urgell de Lleida, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper dijous 28 d’abril de 2022 a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:15 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del passat 28 de maig
de 2021.
2. Informe de presidència.
3. Presentació i aprovació, si escau, de les liquidacions del exercici econòmic de 2021.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per l’exercici econòmic de 2022.
5. Presentació i aprovació, si escau, de la creació de la quota Carnet empresa.
6. Propostes dels socis.
7. Precs i preguntes.
Per a qualsevol aclariment dels assumptes a tractar, poseu-vos en contacte amb les oficines del Club.

L’Acta de l’Assemblea Extraordinària del 28 de Maig de 2021, estarà a la disposició del soci a
l’Administració del Club per qualsevol aclariment.